X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
Menu
Košík
0
CZK
kategorie

Vítejte na našem e-shopu

Nakupovat

Dyslexie

27. 06. 2024, 11:12

ZDROJ. 

Co je dyslexie a jak vzniká – projevy v poruše čtení | Maminkovo.cz

Naše produkty pro dyslexii. Ruční skenery Scanmarker (raj-elektra.cz)

 

Co je dyslexie a jak vzniká – projevy v poruše čtení

V zemích Evropy se dyslexie týká přibližně 8 % lidí, přičemž podle Evropské asociace má problémy s dyslexií ve skutečnosti až 20 % evropské populace. Mnoho z nich ji jen nemá oficiálně diagnostikovanou. Mnoho rodičů se slova dyslexie v souvislosti s jejich dítětem lekne. Tato biologicky podmíněná porucha se projevuje tím, že dítě si nedokáže přiřadit písmena k jejich zvukové podobě, písmeno tedy zná, ale nedokáže identifikovat, které to je. Výsledkem je neporozumění textu a poruchy čtení. Vzhledem k tomu, že dyslexie má významný vliv na učení a celkový akademický rozvoj dítěte, důležitá je včasná diagnostika a zvolení správného pedagogického přístupu. Co představuje čtení pro dyslektiky? Jak řešit poruchy čtení? Jak vzniká dyslexie?

Autor:
Anna Vargová


Publikováno: 07.12.2023
Aktualizované: 11.12.2023

Obsah článku:

 

Rodiče přicházejí do kontaktu s pojmem dyslexie nejčastěji v předškolním věku nebo v období, kdy jejich dítě nastupuje na základní školu. Existují tři typy rodičů, takoví, kteří příznaky dyslexie ignorují, takoví, kteří přítomnost dyslexie vnímají, ale nechápou samotné překážky, no a pak takoví, kteří rozumějí dyslexii a dokáží objektivně vnímat překážky, které pro dítě představuje. Jak rozpoznat projevy dyslexie? Projevuje se dyslexie v dospělosti?

Co je dyslexie?

Dyslexie má v našich podmínkách statut poruchy učení, oproti zemím jako USA, Švédsko nebo Velká Británie, kde je dyslexie chápána jako handicap a je oficiálně kategorizována jako postižení. V takových podmínkách je mnohem větší prostor k tomu, aby byla dětem/lidem postiženým dyslexií poskytována všestrannější pomoc – podobně jako lidem s mentálním nebo tělesným postižením.

Samotná dyslexie představuje zhoršenou schopnost osvojovat si dovednost čtení. Jedná se o problém v dekódování písmen a jejich zvukovou podobou (nevzniká asociace). S tím souvisí také doprovodné poruchy čtení, nesrozumitelnost čteného textu a z hlediska dalšího osobnostního i akademického vývoje je problémem neschopnost pochopit čtený text. V markantní či méně významné míře tak může dyslexie přispívat ke stěžování dalšího učení. I proto může dojít ke společnému výskytu dyslexie, dysgrafie (porucha psaní), dystografie (porucha chápání pravidel pravopisu) nebo dyskalkulie (porucha počítání).

Dyslexii chápeme především jako vývojovou poruchu čtení a s tím souvisí i další projevy, které se v důsledku dyslexie mohou objevit. Problematické čtení totiž představuje problém při široké škále školních předmětů. Včasnou diagnostikou, ideálně do 3. ročníku základní školy a využíváním vhodných pedagogických metod se docílí, že u řady dětí se podaří závažné komplikace se čtením a chápáním textu odstranit, protože si osvojí vhodné strategie vzdělávání.

Co je dyslexie?

Jak vzniká dyslexie u dětí – vliv genetiky

To, jak vzniká dyslexie u dětí, je relativně komplikovaný proces, protože jde často o kombinaci různých faktorů, primárně je však podmíněna genetickým základem. Zkoumáním této poruchy – hendikepu se neustále zabývají výzkumníci a realizují se různé studie. Dosavadní zjištění poukazují na to, že jde o rozdíly v částech mozku, které mají na svědomí rozpoznávání jazykových procesů. Ty části mozku, které se u lidí běžně zapojují během čtení a jsou aktivní u dyslektiků, nefungují správně.

Tato vývojová porucha učení je ve více zemích kategorizována jako postižení právě proto, že má na ni jedinec genetické predispozice. Důkazem má být, že pokud v dětství dyslexií trpěli rodiče nebo alespoň jeden z nich, pravděpodobnost výskytu dyslexie u dítěte je vyšší. Zároveň se dyslexie mnohem častěji vyskytuje u chlapců než u dívek, což rovněž může poukazovat na genetickou příčinu. Dyslexie nemá žádný přímý souvis s inteligenční úrovní jedince. V rámci diagnostiky je nutno stanovit, že poruchy čtení nevznikají v důsledku nedostatečného intelektu u dítěte. V některých případech se také mluví o lenosti dítěte, což si však není třeba zaměňovat s poruchou učení. Předmětem zkoumání je výskyt dyslexie ve spojitosti s poruchami pozornostidysgrafiídyskalkuliídystografií či hyperaktivitou dítěte. Dyslexie není jen fenomén u dětí, ale přetrvává také dále v dospělosti.

Typy dyslexie

Přestože se předpokládá, že za vznikem dyslexie stojí primární genetické faktory, lze tuto poruchu rozdělit na dva hlavně typy – vývojovou dyslexii (dědičnost) nebo získanou dyslexii.

  • Vývojová dyslexie – je pro ni charakteristická právě dědičnost, poruchy neurologického charakteru nebo následky poškození při porodu.
  • Získaná dyslexie – může nastat po těžkém úrazu, krvácení do mozku, mrtvici nebo těžkému traumatu. Může tak být získána během života.

Jak vzniká dyslexie u dětí

Diagnostika a projevy dyslexie

Časná diagnostika je podobně jako u jiných poruch či onemocnění velmi důležitá. Čím dříve se podaří poruchu čtení odhalit, tím je větší šance, že se zvolí vhodné postupy (metody) a dítě nebude mít v dalším vývoji takové citelné komplikace. Příznaky dyslexie lze pozorovat již v předškolním věku. Samozřejmě, rodič nemusí nutně takové příznaky přisuzovat tomu, že by dítě mělo mít ve škole problémy se čtením a dalším vzděláváním.

Ještě před nástupem do školy mohou být příznaky dyslexie, například problémy s rozšiřováním slovní zásoby, zpoždění ve vývoji řeči, zaměňování si významu slov, problém se zapamatováním si pořadí čísel, barev nebo písmen. Samozřejmě, každé dítě je individuální a ne vždy tyto příznaky musí znamenat, že dítě bude trpět dyslexií nebo jinými poruchami. Pokud však jde o kombinaci více faktorů, není na škodu poradit se s odborníkem – pediatrem, logopedem či dětským psychologem.

Nejčastěji dochází k diagnostice během prvních ročníků na základní škole, kdy hraje důležitou roli i samotný pedagog. Ten ve škole vidí, jak dítě pracuje, jak se vyvíjí a zbavuje případných nedostatků během adaptace na vzdělávací proces. Důležitá je proto spolupráce a komunikace rodičů a pedagogů, aby se předešlo dalším obtížím a odhalily se případné poruchy. Platí, že každý případ je specifický. Obecně je vhodné, pokud se dyslexii podaří diagnostikovat do třetího ročníku základní školy. K tomuto účelu se využívá test na dyslexii, který obsahuje speciální úkoly, test čtenářské a jazykové gramotnosti a v některých případech dítě podstupuje i speciální testy u psychologa. Při včasné diagnostice vzniká prostor pro nastavení vhodné terapie.

Typickými projevy, které souvisejí s dyslexií jsou značné problémy při hláskování, rozpoznávání písmen, výrazně horší čtenářská gramotnost oproti vrstevníkům, dítě si nepamatuje posloupnost písmen ve slově a nezná význam slov, těžko skládá věty, vypracovávání úkolů si u žáka vyžaduje delší dobu, dítě se vyhýbá odpovědímnechce číst a objevují se časem i problémy s pravopisem. Problémy s dyslexií a chápáním významu se mohou kombinovat s jinými poruchami učení.

Diagnostika dyslexie

Porucha čtení – dyslexie a její léčba

V první řadě je důležité, aby v případě diagnostikování dyslexie nedošlo ze strany rodičů k panice. To, že dítě je dyslektikem ještě neznamená, že musí být horší než ostatní. Poruchy učení lze zmírnit a v některých případech až do takové míry, že rozdíly mezi dítětem s dyslexií a zdravými vrstevníky se úplně vytratí. Pokud se dyslexie u vašeho dítěte potvrdí, je vhodné poradit se s pedagogem a vyhledat odbornou pomoc – speciální pedagog, psycholog, logoped a profesionální speciálně-pedagogická centra dítě řádně otestují a díky tomu bude možné nastavit vhodnou léčbu a stanovit optimální učebné strategie.

Posudek při diagnostice by měl také zahrnovat vyšetření od ušního a očního lékaře, aby se vyloučily případné poruchy sluchu nebo zraku. Důležitá je komunikace s pedagogem a odborníky. Rodič sám musí umět popsat, jak probíhá domácí výuka. Úzká komunikace s učitelem zase umožňuje přizpůsobit nárokynesrovnávejte s ostatními a nedávejte jim pocítit, že jsou horší. I v případě, že snaha vyvrcholí špatnými známkami.

Samotná léčba dyslexie nemá jednotný postup. Řada odborníků využívá různé výchovné a učební strategiedědičné dyslexie se nedá úplně zbavit. Jde o stav mozku, ale pokud se podaří přijít na principy, na základě kterých žák dokáže pracovat, vzdělávat se a stanoví se vhodné strategie, dají se příznaky dyslexie výrazně zmírnit a někdy až eliminovat. Přestože v některých zemích je dyslexie chápána jako postižení, právě v těchto zemích jsou mnohem rozvinutější podpůrné programy, které zajišťují optimální podmínky pro rozvoj dětí s takovou poruchou učení. Dítě s dyslexií dokáže být stejně úspěšné jako jiné děti.

Porucha čtení

Prevence dyslexie a rady pro rodiče

Přestože dyslexii lze většinou diagnostikovat, tedy odhalit až v okamžiku, kdy se objeví několik doprovodných příznaků, lze na jejich zmírnění aplikovat určité postupy, které mohou mít pozitivní efekt.

Nejlepší je začít s dítětem procvičovat jazykové a čtenářské dovednosti co nejdříve. Ideální je kombinovat učení písmen a rozvoj řeči, aby si dítě osvojovalo i zvukovou podobu písmen – slov. Je vhodné, pokud dítěti čtete nahlas, a to klidně ještě v období, kdy významem slov nerozumí. Účinná je metoda přiřazování písmena k obrázkům, na kterém se nachází samotné písmeno. Dítě si tak písmeno vizualizuje a vzniká asociace.

Rodiče nesmějí zapomínat na pozitivní motivaci dětí, pochvala a uznání i při menším pokroku jsou velmi povzbuzující a dítě motivují k pokroku. V neposlední řadě je v začátcích školní docházky důležitá komunikace a spolupráce rodiče se školou, resp. s pedagogem. Pravidelné procvičování čtenářských dovedností je alfou a omegou, budujte u dítě pozitivní vztah ke čtení.

Je dobré, pokud se spojíte se skupinou rodičů, jejichž děti trpí dyslexií nebo jinými poruchami učení. Takové rodiče najdete v uzavřených skupinách na sociálních sítích. Máte-li možnost poradit se s rodiči, kteří řešili/řeší podobný problém, není zárukou, že vše, co poradí, bude možné využít i ve vašem případě, ale praktické zkušenosti mohou být často velmi nápomocné.

Dyslexie a poruchy čtení – zkušenosti

S výskytem dyslexie u dětí se potýká stále více rodičů. Mnozí rodiče také potvrzují, že dyslexie je celoživotním problémem a nedostatky ve čteném projevu se ukazují i nadále v dospělosti, když například čtení trvá déle. Jedinou účinnou metodou je pravidelné procvičování a trpělivost. Občasné špatné známky by neměly být důvodem k demotivaci. Několik diskutujících také uvádí, že dyslexie byla jejich dětem diagnostikována v kombinaci s jinými poruchami učení, např. dysgrafie nebo hyperaktivita. V neposlední řadě diskuse poukazují na fakt, že ačkoli je to v určitých fázích s dětmi náročné a dyslexie jejich akademický vývoj komplikuje, vhodnými metodami z jejich dětí vyrostli lidé s úspěšnou kariérou.

Komentáře

Diskuze je prázdná.
váš email:
jméno:
text: